???✨ธเนตรมอเตอร์ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19?✨??

6 พฤษภาคม 2020
Posted by: Admin Tanetmotor

???✨คนร้อยเอ็ดไม่ทิ้งกัน ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19?✨??

ในช่วงที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนแทบทุกสาขาอาชีพ แต่ท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นคนร้อยเอ็ดไม่ทิ้งกัน ได้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  พ่อค้า และประชาชนชาวร้อยเอ็ด เกิดความเห็นอกเห็นใจผู้ที่กำลังเดือดร้อน แสดงน้ำใจและแจ้งความจำนงที่จะนำอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็นไปช่วยเหลือผ่าน นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหารฯ เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ลานสาเกต สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เป็นสถานที่แจกอาหาร และสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก Covid-19  ให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติ และนโยบายของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด